array(3) { [0]=> string(0) "" [1]=> string(3) "etd" [2]=> string(4) "1310" } Search[1]etd

you're going to https://doi.org/10.25820/hk5w-w761no match. you're going to iro.uiowa.edu